REGULAMIN KONKURSU „ORTOPEDIA INTERDYSCYPLINARNIE” („KONKURS”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, wydawca czasopisma „Praktyczna Ortopedia i Traumatologia”, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).
 3. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, który uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://www.ortopediainterdyscyplinarnie.pl/regulamin. Na wniosek Uczestnika Konkursu, regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Wydarzeniu – należy przez to rozumieć cykl webinarów „ORTOPEDIA INTERDYSCYPLINARNIE – kiedy ortopedia spotyka się z inną specjalizacją”;
  • Strona wydarzenia – należy przez to rozumieć stronę pod adresem: https://www.ortopediainterdyscyplinarnie.pl/;
  • Wpisie konkursowym – należy przez to rozumieć wszelką informację zamieszczoną na Stronie wydarzenia dotyczącą Konkursu;
  • Teście – należy przez to rozumieć listę pytań dotyczącą Wydarzenia;
 6. Uczestnik, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzcy oraz przekazaniem nagrody.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie przysługuje Organizatorowi. Organizator może zażądać oświadczeń i zgód potwierdzających spełnienie warunków udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie ich na adres Organizatora. W przypadku nieotrzymania ich przez Organizatora, Organizator może uznać, że oświadczenie to w ogóle nie zostało złożone, co będzie wiązało się z wykluczeniem tej osoby z grona Uczestników Konkursu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które wypełniły i wysłały formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.ortopediainterdyscyplinarnie.pl/ i znajdują się na liście uczestników wydarzenia „ORTOPEDIA INTERDYSCYPLINARNIE”.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.ortopediainterdyscyplinarnie.pl/;
  • zalogowanie się do wszystkich spotkań w ramach Wydarzenia jednym i tym samym adresem mailowym użytym podczas rejestracji w Wydarzeniu;
  • uczestnictwo we wszystkich webinarach Wydarzenia;
  • zgłoszenie chęci udziału w Konkursie poprzez przesłanie wypełnionego Testu zgodnie z zasadami określonymi w §3 i §4.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się w terminie 26.10.2021 – 31.05.2022.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Udział w Konkursie polega na wypełnieniu i przesłaniu Testu przez Uczestnika do Organizatora.
 4. Test będzie dotyczył wszystkich siedmiu webinarów w ramach Wydarzenia i zostanie wysłany przez Organizatora do Uczestników do 14 dni po dniu emisji ostatniego webinaru.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do osobistego działania i może dokonać wyłącznie jednego wypełnienia i wysłania Testu do Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platform.

§ 4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

 1. Organizator nagrodzi 3 najszybciej nadesłane i w pełni poprawnie wypełnione Testy nagrodą główną w postaci książki „Traumatologia narządu ruchu Biologia i biomechanika leczenia” pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Wojciecha Marczyńskiego wydaną przez PZWL o wartości 369,00 zł.
 2. W przypadku braku trzech w 100% poprawnie wypełnionych Testów decyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych punktów, a następnie czas przesłania Testu.
 3. Maksymalny czas na przesłanie wypełnionych Testów przez Uczestników to 7 dni od dnia wysłania Testu przez Organizatora.
 4. Maksymalny czas rozstrzygnięcia Konkursu i powiadomienia o wynikach to 7 dni od ostatniego dnia przesyłania wypełnionych Testów przez Uczestników.
 5. Organizator ogłosi listę zwycięzców Konkursu na Stronie wydarzenia do dnia 31.05.2022r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Strony wydarzenia. Dodatkowo Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
 6. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza zgodę na publikację danych zwycięzcy Konkursu na Stronie wydarzenia.
 7. Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jeden raz podczas trwania całego Konkursu.
 8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 9. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 10. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 11. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami celem ustalenia szczegółów przekazania nagród.
 12. Organizator wyśle nagrodę na wskazany przez zwycięzcę adres nie później niż pięć dni roboczych po wskazaniu przez zwycięzcę adresu. Prawo do nagrody tracą osoby, które nie podadzą adresu do wysyłki maksymalnie siedem dni po ogłoszeniu wyników.
 13. Koszty wysyłki nagrody na terenie Polski pokrywa Organizator. Nie ma możliwości wysyłki poza granice kraju.
 14. W wypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą, które jest rozumiane jako trzykrotne wysłanie maila na adres podany w formularzu rejestracyjnym na Stronie wydarzenia, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.
 15. Nieodebranie przez Zwycięzcę Nagrody, przez co należy rozumieć brak kontaktu albo gdy Zwycięzcą zostanie Uczestnik, któremu stosownie do postanowień niniejszego regulaminu Nagroda nie przysługuje, skutkuje wygaśnięciem prawa do tej Nagrody i wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.
 16. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz gdy Uczestnik wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, Nagroda wygrana przez danego Uczestnika w Konkursie przepada, a Organizator nie jest zobowiązany do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: Forum Media Polska, Pion Medyczny, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni po ogłoszeniu listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków lub zasad Konkursu w granicach przewidzianych przepisami prawa, lecz w sposób niepogarszający warunków uczestnictwa.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z relacją nagród.
 5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku, kiedy takie naruszenie stanowiło będzie wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z Konkursem.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 8. Zasady przestrzegania danych osobowych znajdują się pod linkiem: https://www.ortopediainterdyscyplinarnie.pl/polityka-prywatnosci.